security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Deelgebied civiele kwesties

Algemeen

Voor het beveiligingsvakgebied is enige kennis een aantal aspecten van het privaatrecht van belang. Daarbij kan gedacht worden aan het toetsen van de betrouwbaarheid van personeel (pre-employment­screening), het voorbereiden van besluiten om een arbeidsovereenkomst te beëindigen naar aanleiding van onregelmatigheden als diefstal of verduistering en het verhalen van de schade op de veroorzaker.

Pre-employmentscreening

Een achtergrondonderzoek kan een hulpmiddel zijn om een betrouwba­re inschatting te maken van het toekomstige gedrag van het personeelslid (of de zakenpart­ner) op grond van (crimineel) gedrag van deze persoon in het verleden. Een achtergrondon­der­zoek kan gekwalificeerd worden als een type van onderzoek, dat zich richt op het vaststellen van de achter­grond van natuurlijke personen (zoals sollicitanten, klanten of zakenpartners) of rechtsperso­nen, waarmee men voornemens is een zakelijke relatie aan te gaan of te behouden. Onderdeel van het achtergrondonderzoek is het vaststellen van iemands betrouw­baarheid. Het vaststellen van iemands betrouwbaar­heid is één van de kerntaken van de particuliere beveiliging.

Artikeltje Screenen van integriteitsgevoelige functies.pdf

Aansprakelijkheid fraudeur voor onderzoekskosten

Niet alleen de directe schade als gevolg van fraude, maar ook de kosten die een bedrijf of instelling heeft moeten maken om vast te stellen dat iemand fraude heeft gepleegd komen in beginsel voor rekening van de fraudeur.

Met de huidige economische crisis is fraude domweg te duur om niet tegen op te treden. En het is al helemaal niet handig om geleden schade niet te verhalen. Door schade te verhalen geven organisaties een duidelijk signaal af dat fraude niet getolereerd wordt. Een fraudeur pleegt een onrechtmatige daad en hij is volgens ons Burgerlijk Wetboek schadeplichtig, zowel voor de directe schade (zoals de weggenomen spullen) als voor de indirecte schade, de “onderzoekskosten”. Dit wordt in meerdere rechterlijke uitspraken bevestigd.

Artikeltje - schadeverhaal op de fraudeur.pdf

Beeindiging arbeidsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren om een arbeidsovereenkomst te beeindigen. Het ontslag op staande voet is de meest tot de verbeelding sprekende wijze van beeindiging, maar ook de meest risicovolle wijze.

Artikeltje - beeindiging arbeidsovereenkomst criminele werknemer.pdf