security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Beelden parkeergarage/doorrijder

Vragen

Ons gebouw heeft een parkeergarage. Deze parkeergarage wordt d.m.v. borden aangemerkt als eigen terrein. Daarnaast hebben we middels borden aangegeven dat het parkeren op eigen risico gebeurt. Delen van de parkeergarage worden bewaakt door camera's waarvan sommige beelden worden opgeslagen (digitaal).

Nu doet zich de situatie voor dat iemand zijn personenauto 's-ochtends parkeert en 's-avonds bij het weer naar huis gaan bemerkt dat er schade is ontstaan aan zijn/haar auto. Zo iemand probeert dan de schade in eerste instantie bij ons bedrijf te verhalen echter wij geven dan aan dat we d.m.v. het plaatsen van genoemde bordjes ons hebben uitgesloten van aansprakelijkheid. Is dit juist ?

Wat ook nog wel eens voorkomt is dat de gedupeerde verzoekt de eventueel opgenomen camerabeelden te mogen inzien. Vooralsnog hebben we hierin de " boot kunnen afhouden". Staan we hier sterk in?

Vervolgens adviseren wij de gedupeerde een beroep te doen op het Waarborgfonds. Is dit een juist/goed advies?

Antwoorden

Eigen risico

Het is de bevoegdheid van de rechthebbende om de aansprakelijkheid voor beschadigingen uit te sluiten, mits voldoende kenbaar gemaakt en dat is gedaan.

De rechthebbende kan zijn aansprakelijkheid voor opzet of bewuste roekeloosheid van zijn personeel voor schade die is toegebracht aan goederen van bezoekers tijdens het verblijf in het bedrijf echter nimmer uitsluiten.

Kennisneming camerabeelden

Dat het slachtoffer kennis neemt van de beelden stuit niet op bezwaren De beelden geven immers een indicatie wie de schade veroorzaakt heeft en of er aanleiding is betrokkene aan te spreken op grond van onrechtmatige daad en aangifte te doen van doorrijden na aanrijding. Het vastleggen van camerabeelden voor het reconstrueren van incidenten is een gerechtvaardigd doel (art. 5 lid 1 onder b AVG). De verwerkingsgrondslag (omvat kennisnemen van camerabeelden) is art. 6 lid 1 f AVG.

Als iemand doorrijdt na een aanrijding is dit een strafbaar feit (misdrijf van artikel 7 Wegenverkeerswet), ook als het op niet-openbaar terrein plaatsvindt. Dat betekent dat aangifte bij de politie kan worden gedaan. De dader moet zich dan wel bewust zijn van het feit dat hij een ongeval had. Indicaties: stopte hij, stapte hij uit en keek naar de schade, rijdt hij stoïcijns een rondje door de parkeergarage en rijdt hij vervolgens heel langzaam en kijkend naar de auto die hij geraakt heeft etc. Daarvoor zijn de videobeelden van belang.

Waarborgfonds

Zie hiervoor de website http://www.waarborgfonds.nl/

Dit komt zo van hun site.

Wanneer?
Iedere benadeelde kan een beroep doen op het Waarborgfonds, indien in Nederland de schade is ontstaan, veroorzaakt door:

een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval; 
een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder; 
een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was; 
een motorrijtuig, verzekerd bij een failliete verzekeraar; 
een motorrijtuigbestuurder die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden.

Wat is vereist?
Het staat vast dat niet uzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk is voor de schade.
De schade is veroorzaakt door een (ander) motorrijtuig of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen.
U moet, indien de schadeveroorzaker onbekend is, alle mogelijke moeite doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen.
Denk aan tijdige aangifte bij de politie! Doe bij omwonenden navraag of zij iets hebben waargenomen!
Wanneer de tegenpartij bekend is, moet u hem/haar een aanmaningsbrief zenden. Een kopie van die aanmaningsbrief voegt u bij uw aan het Waarborgfonds te richten verzoek om schadevergoeding.

Eigen risico
Voor materiële schade geldt een eigen risico van € 136,- per benadeelde.
Voor letselschade geldt geen eigen risico.

Bewijs
De alleenstaande verklaring van uzelf is onvoldoende. Getuigenverklaringen en politierapport kunnen noodzakelijk zijn om uw lezing te ondersteunen. In de praktijk wordt iedere zaak op zijn eigen waarde beoordeeld .