security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Deelgebied Omgaan met de overheid

Algemeen

Hoewel de term PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING suggereert dat samenwerking regel is, hebben overheid en bedrijven/instellingen gescheiden belangen en verantwoordelijkheden. Voor degenen die werkzaam zijn in het beveiligingsvakgebied is het goed om die gescheiden belangen en verantwoordelijkheden te kennen en in acht te nemen.

Als justitie iets wil weten

Het Wetboek van Strafvordering kent een heel pallet aan bepalingen op grond waarvan opsporingsambtenaren bevoegd zijn van bedrijven, instellingen en soms ook van burgers informatie te vorderen dan wel de afgifte te vorderen van bescheiden en voorwerpen. Vorderen betekent in dit verband dat degene aan wie de vordering gericht wordt verplicht is om de gevraagde ­gegevens of documenten te verstrekken. Er is dan sprake van een verplich­ting tot ­verstrekking van persoonsge­gevens op grond van een “wettelijke titel”.

Buiten de gevallen waarin gegevensver­strekking verplicht op grond van de wet is mogen persoonsgegevens aan derden (waaronder ook de politie) slechts worden verstrekt indien dat noodzake­lijk is in het belang van het bedrijf. Gegevens van klanten en personeel vallen immers doorgaans onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en die dwingt in principe tot geheim­houding.

Artikeltje vorderen camerabeelden door de politie.pdf

De rechtshandhaver die een plaats wil betreden

Handhaving van wetten en regels door de overheid kan niet beperkt blijven tot de openbare weg en andere voor het publiek toegan­kelijke plaatsen. Veelal betekent de handhavingstaak dat handha­vingsinstanties kantoorgebouwen, fabrieken, opslagter­reinen, erven en andere plaatsen dienen te betreden voor de uitoefening van hun taak. Gemiddeld genomen krijgen bedrijven 1 tot 2 keer per jaar bezoek per handhavingsinstel­ling en gemiddeld genomen hebben bedrijven te maken met vier handhavingsinstellingen. Wat zijn de rechten en plichten van bedrijven en instellingen?