security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Deelgebied particulier onderzoek

Een bijzonder deelgebied van Security en Recht is het Particulier Onderzoek

Particulier onderzoek kan worden aangemerkt als het onderzoek door een particulier, een bedrijf of een overheidsinstantie. Tot het onderzoek kan worden besloten als er aanwijzingen zijn dat iemand onregelmatigheden of misstanden begaat (of begaan heeft), en de vaststelling daarvan van belang is voor het nemen van beslissingen. Het onderzoek is gericht op waarheidsvinding. Voor degene die beslissingen moet nemen op basis van de resultaten van het onderzoek is het van belang dat alle relevante gegevens worden vergaard en geanalyseerd. Bij het particulier onderzoek kan echter inbreuk worden gemaakt op grondrechten en andere belangen van degene wiens gedragingen onderzocht worden.

Particulier onderzoek moet worden onderscheiden van het onderzoek dat opsporingsambtenaren uitvoeren onder het gezag van de officier van justitie of het onderzoek dat toezichthouders instellen onder het gezag van een bestuursorgaan. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook binnen overheidsinstellingen "particulier onderzoek" wordt ingesteld als het vermoeden is ontstaan dat ambtenaren misstanden hebben begaan.

Juridische grenzen

Particulier onderzoek wordt vaak uitbesteed aan particuliere onderzoeksbureaus. Zij dienen zich ervan bewust te zijn dat zij niet meer of minder mogen dan wat hun opdrachtgever mag. De praktijk laat zien dat het merendeel van de opdrachtgevers niet of nauwelijks op de hoogte is van de juridische do’s en dont’s. Zij dragen echter wel de consequenties als de rechter het optreden van het onderzoeksbureau bekritiseert. Daarom is het van belang vast te stellen waar de juridische grenzen liggen bij het optreden van de (bedrijfs)rechercheur respectievelijk particulier onderzoeker en welke jurisprudentie daarbij een rol speelt.

Privacygedragscode

Voor de praktijk van het particulier onderzoek kan grote waarde worden toegekend aan de Privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De privacygedragscode bindt niet alleen de bij de Nederlandse Veiligheidsbranche aangesloten particuliere onderzoeksbureaus. De minister van Justitie heeft in de Regeling Particuliere beveiligingsorganisaties bepaald dat particuliere recherchebureaus die geen lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche een gedragscode moeten hebben die identiek is aan die van de Nederlandse Veiligheidsbranche. De privacygedragscode is daarmee algemeen verbindend verklaard voor alle onderzoeksbureaus die een vergunning behoeven als recherchebureau in de zin van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. In de gedragscode worden vuistregels gegeven voor de meest voorkomende particuliere onderzoeksmethoden en -middelen, zoals observatie, het inzetten van verborgen camera's, het onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen en het afluisteren van gesprekken. De privacygedragscode regelt ook de rechten van de onderzochte persoon, onder andere door aan te geven wanneer en op welke wijze de onderzochte persoon moet worden geïnformeerd over een tegen hem/haar ingesteld of in te stellen onderzoek. Ook voor bedrijfsrecherchediensten die niet aan een vergunning van de minister van Justitie en Veiligheid gebonden zijn, kan de privacygedragscode een gedegen onderzoeksbasis vormen.

Door op de link te klikken vindt u de Privacygedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche die door de Minister van Justitie algemeen verbindend is verklaard via artikel 23 van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties.

PPO Gedragscode versie 07 - 17 november 2015 (schone versie) defintief.pdf

Artikeltje - Inzet verborgen camera door de werkgever.pdf

DPIA_template_heimelijk cameratoezicht - 6 maart 2020.docx

Artikeltje observatie getoetst aan de Privacygedragscode - 2011.pdf

Beveiliging - Artikel Beleidsregels Cameratoezicht Autoriteit Persoonsgegevens.pdf