security en recht

Het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht geeft antwoord op vele juridische vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat onderzoek
- visitatie - verborgen camera's - zwarte lijsten - privacygedragscode -

Publicaties en interessante websites

Publicaties 

Regelmatig worden artikelen over de thema´s die behoren tot het domein van Security en Recht gepubliceerd in het vakblad Beveiliging, Privacy & Informatie en het Nederlands Juristenblad.

De artikelen hebben betrekking op de juridische aspecten van particulier onderzoek, cameratoezicht, pre-employmentscreening, “zwarte lijsten” en gegevensuitwisseling.

Het NISeR vindt het belangrijk dat kennis gedeeld wordt en dat deze kennis - met inachtneming van de hieronder afgedrukte copyright clausule - onvoorwaardelijk en belangeloos beschikbaar gesteld wordt aan een ieder die daarvoor belangstelling heeft. 

Veel van de gepubliceerde artikelen zijn als pdf te downloaden. Naast de hierna genoemde artikelen zijn ook veel artikelen te raadplegen via de deelgebieden die op deze website zijn opgenomen bij de pagina's "Thema's security en recht". 

Recentelijk gepubliceerde artikelen

 Vakblad Beveiliging

 maart  2016 

 Beleidsregels Cameratoezicht Autoriteit Persoonsgegevens zetten  werkgevers op het verkeerde been.

 Beveiliging - Artikel Beleidsregels Cameratoezicht Autoriteit  Persoonsgegevens.pdf 

 Vakblad Beveiliging

 april 2016

 Hoge boete na schending zorgplicht door beveiligingsbedrijf

 Artikel - Schending zorgplicht leidt tot aansprakelijkheidsstelling  beveiligingsbedrijf.pdf 

 Vakblad Beveiliging

 mei 2016

 Flexibel cameratoezicht in het publieke domein

 Artikeltje - Flexibel cameratoezicht in het publieke domein.pdf 

 Vakblad Beveiliging

 juni 2016

 

 Augustus 2016

 

 

 

 

 

 September 2017  

 Bij misstanden graag de klok luiden (over het Huis voor    Klokkenluiders) - deel 1

 Artikeltje - Huis voor klokkenluiders - Deel 1 - de wettelijke bescherming voor  de klokkenluider.pdf

 Aandachtspunten voor de praktijk van Klokkenluiden - deel 2

 Artikeltje - Huis voor klokkenluiders - Deel 2 - aandachtspunten voor de  praktijk.pdf

 Strafrechtelijke aanpak van identiteitsfraude

 Artikeltje - Verschijningsvormen van identiteitsfraude en strafrechtelijke  aanpak.pdf 

Alcohol en drugs op het werk. Geen gemakkelijk onderwerp voor werkgever 

Artikeltje - Alcohol- en drugstesten op het werk. Een lastig onderwerp voor de werkgever.pdf

 Tijdschrift voor Compliance

 augustus 2016

 Particuliere fraudebeheersing en privacy 

 Tijdschrift voor Compliance - Artikel Particuliere fraudebeheersing.pdf 

Interessante websites

www.rechtspraak.nl/

 

Nederlandse strafrechtelijke-,civielrechtelijke - en bestuursrechtelijke jurisprudentie; uitgebreid zoeken. Via het ECLI-nummer kunnen de volledige uitspraken geraadpleegd worden waaraan wordt gerefereerd in de artikelen op deze site.

Corruptiebestrijding

 

Deze website doet verslag van ontwikkelingen op het gebied van corruptie en de bestrijding ervan. Via de website wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van relevante nieuwsitems, rechtspraak, vakliteratuur en ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
cybercriminaliteitDeze website doet verslag van actualiteiten op het snijvlak van criminaliteit en technologie. Dagelijks wordt u op de hoogte gehouden van relevante nieuwsitems, rechtspraak, vakliteratuur en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. 

https://wetten.overheid.nl/zoeken

Nederlandse wet- en regelgeving

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

 

CCV Cameratoezicht

 

Website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanbevolen: themadossiers en het zoeken in het Register Meldingen (heeft uw bedrijf/instelling haar gegevensverwerkingen aangemeld of heeft uw bedrijf/instelling een functionaris voor de gegevensverwerking?)

Website van het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid over publiek cameratoezicht met veel handreikingen en nuttige tips tegen de achtergrond van het wettelijk kader.

Juridische vragen en antwoord

Ict-jurist Arnoud Engelfriet geeft elke week antwoord op een interessante vraag over beveiliging, recht en privacy

www.stichtingwls.nl en

www.stichtingfad.nl

De Logistieke Sector en de Detailhandel hebben buitengewoon informatieve websites opgesteld voor werkgevers en werknemers, waarin op alle aspecten van hun waarschuwingsregister wordt ingegaan.

 

Copyright 2020

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden ver­veelvul­digd, opgesla­gen in een geauto­matiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro­nisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige ande­re wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toe­stemming van Felix Olijslager.